Skogsmaskiner i Sverige

På den här sidan kommer du kunna läsa mer om hur maskinerna hjälper till i skogsbruket. Två av de absolut viktigaste maskinerna är skördaren samt skotaren. Skördare används för att avverka träd maskinellt. Den fyller flera funktioner vid avverkningen och förutom att fälla trädet används den till att kvista och aptera träden till stockar. Idag har skördarna nästan helt ersatt manuell avverkning.

Den andra vanliga maskinen du kommer kunna läsa mer om här är skotaren. Medan skördaren fäller, kvistar och delar trädet ansvarar skotaren för att sedan flytta stockarna fram till närmaste bilväg, varvid stockarna blir tillgängliga att hämtas upp med en virkesbil. Denna process har avsevärt underlättat arbetet i skogen som tidigare var väldigt fysiskt tungt och inte sällan resulterade i förslitningsskador.

Skogsmaskiner i Sverige

Skogar i Sverige

Här kommer du också kunna läsa mer om skog rent allmänt. Visste du till exempel att den totala skogsmarksarealen i Sverige uppgår till drygt 28 miljoner hektar, 69 procent av den totala landarealen. 23 miljoner hektar är produktiv skogsmark som primärt används för skogsproduktion. Skogen är en förnybar resurs som både kan bidra med viktiga råvaror och samtidigt se till att Sverige är hållbart och klimatsmart.

Den svenska skogen består till omkring 75 procent av kulturskog, vilket innebär att den är anlagd eller starkt präglad av människan. Bara 25 procent utgörs av naturskog. Det finns flera olika typer av skogar där lövskogar är vanligast i söder medan norra Sverige domineras av barrskog bestående av tall och gran. Ju längre norrut man kommer desto glesare blir skogen för att i fjällen helt upphöra.

Under de senaste 50 åren har skogsbruket i Sverige präglats av flera stora förändringar. Avverkningen har kommit att bli näst intill helt maskinell med avancerade skördare och skotare samtidigt som trenden mot en ökad hänsyn till naturmiljön växt sig stark. Förändringarna har pågått gradvis under många år och har lett Sverige fram till en position där skogsbruket anses bidra till god hållbarhet och inte tvärtom.