Trädarter i Sverige

Den allmänna definitionen för ett träd är en högvuxen vedväxt som har en eller flera stammar vilka uppnått minst några meters höjd. En liknande växt som inte uppfyller detta kriterium klassificeras i allmänhet som en buske. I Sverige beräknas det finnas ungefär 45 olika trädarter, och sammanlagt ungefär 88 miljarder träd, enligt Riksskogstaxeringens uppgifter. Denna artikel presenterar de nationellt vanligaste trädarterna, med fokus på deras spridningsområde och artspecifika karakteristika.

Trädarter i Sverige

Den övervägande största delen av träd i Sverige är barrträd. Gran och tall innehar nationellt rekord gällande spridning. Olika trädarters popularitet varierar i olika delar av landet, vilket ger vissa regionala skillnader i hur lätt det är att hitta olika arter. Till exempel utgör bokträdet endast 0,7 % av det nationella trädbeståndet, medan över hälften av dessa träd finns i Skåne län, vilket gör det till ett av de vanligaste trädarterna regionalt i just Skåne.

De tre nationellt vanligaste trädarterna

Den vanligaste trädarten i Sverige är gran. Granen utgör 40,8 % av det nationella trädbeståndet. Granar kännetecknas av de så kallade barren, som grönskar året om, vilket är vanligt för barrträd. Ett annat kännetecken som är specifikt för granen är att trädet består av ett stort antal täta grenar längs stammen, vilka alla är täckta med barr. I Sverige har granen spridit sig genom hela landet, med undantag för delar av Skåne, Blekinge och Halland.

Tallen utgör 39 % av det nationella trädbeståndet i Sverige och är således det näst vanligaste trädet. Även tallen är ett barrträd, men skiljer sig från granen såtillvida att stammen är kvistfri ända upp till kronan, där barren växer. Även tallen har spridit sig i hela Sverige och är därmed lätt att få syn på oavsett var i landet man befinner sig, men i motsats till granen kräver tallen mer ljus.

Trädarter i Sverige

Det tredje vanligaste trädet i Sverige är björk med sammanlagt 12,4 %. Björken är ett lövträd som till vintern fäller sina löv. I Sverige finns tre underarter av björk – vårtbjörk, glasbjörk och dvärgbjörk. Björkar kännetecknas främst av sin karakteristiska vita stam med svarta fläckar. Under vintern producerar björkar björksocker som fungerar som frysskydd för trädet och därmed gör det väldigt köldtåligt, vilket har möjliggjort spridning i hela Sverige och övriga Norden.